Mẫu biểu Nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở

6 tháng 3, 2018

1. Mẫu 1. Mẫu đăng ký nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở

2. Mẫu 2. Biên bản họp đề xuất danh mục nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở

2.1. Mẫu 2.1. Bảng tổng hợp xét chọn nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở

3. Mẫu 3. Thuyết minh nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở

4. Mẫu 4. Phiếu nhận xét Thuyết minh nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở

5. Mẫu 5. Phiếu đánh giá Thuyết minh nhiệm vụ NCKH Cấp Cơ sở

6. Mẫu 6. Biên bản họp Hội đồng xét duyệt Thuyết minh nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở

7. Mẫu 8. Mẫu kiểm tra tiến độ nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở

8. Mẫu 9. Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở

9. Mẫu 10. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở

10. Mẫu 11. Phiếu nhận xét kết quả thực hiện NCKH cấp cơ sở

11. Mẫu 12. Phiếu Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở

12. Mẫu 13. Biên bản đánh giá kết quả nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở

13. Mẫu 19. Đơn gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở

14. Mẫu 21. Thông tin kết quả nghiên cứu nghiệm vụ NCKH cấp Cơ sở


Chia sẻ