Tiêu đề
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2025
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2023
Thông báo triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Tình/Thành phố và Hợp đồng dịch vụ tư vấn KHCN Quý IV năm 2023
Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định phương pháp định giá rừng, hướng dẫn định khung rừng, hướng dẫn định khung giá rừng
Danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Cơ sở giai đoạn 2018 - 2022
Danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh/Thành phố giai đoạn 2018 - 2022
Danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ giai đoạn 2018 - 2022
Danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2018 - 2022
Thông báo về việc công bố kết quả thống kê giờ nghiên cứu khoa hộc năm học 2022 - 2023
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2024
Thông báo về việc thống kê giờ NCKH năm 2022 - 2023 (lần 2)
Thông báo về việc thống kê giờ nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023 (lần 1)
Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN và báo cáo kết quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2023
Công văn về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia Chương trình KC.07/21-30
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN Tỉnh Lào Cai năm 2023
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN Tỉnh Hoà Bình năm 2024
Công văn báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022
Thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc "Đề án Phát triển sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030"
Công văn xin ý kiến góp ý Bộ chỉ số giám sát, đánh giá Chiến lược PTLN Việt Nam
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2024
Thông báo về việc xây dựng đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp Bộ năm 2024
Thông báo về việc báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ năm 2021
Thông báo về việc thống kê giờ nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022 (lần 2)
Thông báo về việc thống kê giờ nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022 (lần 1)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực lâm nghiệp năm 2023 và 05 năm giai đoạn 2023-2027
Thông báo về việc xây dựng đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp Bộ năm 2023
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ, dự án Bảo vệ môi trường, dự án Điều tra cơ bản năm 2023 thuộc Uỷ ban Dân tộc
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2023
Thông báo đề xuất Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện "Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030"
Thông báo triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp tỉnh/Thành phố và Hợp đồng dịch vụ tư vấn KHCN Quý IV năm 2021
Thông báo đăng ký đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2022
Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư về giống cây trồng lâm nghiệp
Thông báo về việc góp ý dự thảo Đề án "Phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030"
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT (lần 2)
Thông báo về việc cho ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa ngành nông nghiệp
Thông báo về việc góp ý cho dự thảo Đề án "phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021-2030 , tầm nhìn đến năm 2050
Thông báo về việc góp ý cho dự thảo Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030
Thông báo về việc góp ý cho dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2013-2020, Chiến lược phát triển KHCN&ĐMST giai đoạn 2021-2030
Thông báo về việc công bố kết quả thống kê giờ Nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021
Thông báo về việc thống kê giờ NCKH năm học 2020 - 2021 (lần 2)
Thông báo Đăng ký, thúc đẩy quảng bá, giới thiệu và chuyển giao công nghệ
Thông báo phân công tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021
Thông báo về việc thống kê giờ nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021 (lần 1)
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội năm 2022
Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN và báo cáo kết quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 06 tháng đầu năm 2021
Thông báo về việc góp ý cho dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp và dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ báo cáo kết quả khoa học và công nghệ phục vụ Hội thảo Chiến lược phát triển KH&CN ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2013-2020
Thông báo đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022 - 2024
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Hoà Bình năm 2022
Thông báo đề xuất nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực lâm nghiệp năm 2022
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2022
Thông báo về việc xây dựng đề nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp Bộ năm 2021
Thông báo triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Tỉnh/Thành phố và Hợp đồng dịch vụ tư vấn KHCN Quý IV năm 2020
Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT, Ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ danh cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2020, định hướng phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2030
Thông báo đăng ký đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2021
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực quản lý viễn thám" thuộc "Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040""
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2021
Thông báo về việc đề xuất Đề tài, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
Thông báo đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống bắt đầu thực hiện từ năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
Thông báo công bố kết quả thống kê giờ Nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020
Thông báo về việc thống kê giờ NCKH năm học 2019-2020 (lần 2)
Kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN 6 tháng đầu năm 2020
Thống báo về việc thống kê giờ khoa học năm học 2019 - 2020 (lần 1)
Kỷ yếu Hội thảo "Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành lâm nghiệp: Thành tựu và định hướng phát triển"
Giấy mời tham dự Hội thảo Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành Lâm nghiệp: Thành tựu và Định hướng phát triển
Thông báo giao nhiệm vụ thực hiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2020, 05 năm 2016-2020
Đề xuất danh mục dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2021-2023
Thông báo đề xuất kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực lâm nghiệp năm 2021 và giai đoạn 2021- 2025
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2021
Thông báo đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai tỉnh Gia Lai năm 2021
Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông báo xây dựng kế hoạch hợp tác tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 - 2025
Thông báo xây dựng đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp Bộ năm 2021
Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái năm 2020
Thông báo đề xuất xây dựng đề án khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh năm 2021
Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2021
Triển lãm Thành tựu Hoạt động Khoa học và Công nghệ nhân dịp Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp
Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 -2019
Thông báo triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Tỉnh/Thành phố và Hợp đồng dịch vụ tư vấn KHCN Quý IV năm 2019
Thông báo đăng ký, xây dựng đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2020
Trường Đại học Lâm nghiệp hợp tác với UBND Tỉnh Hòa Bình về phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ
Thông báo về việc công bố kết quả thống kê giờ Nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc kết quả thống kê giờ NCKH năm học 2018 - 2019 (lần 2)
Thông báo về việc thống kế giờ khoa học năm học 2018 - 2019 (lần 1)
Lai Châu: tiềm năng phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học đối với Trường Đại học Lâm nghiệp
Trường Đại học Lâm nghiệp làm việc với Chi cục Kiểm lâm và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lai Châu
Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội năm 2020
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường năm 2020
Hướng dẫn đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 (Tỉnh Phú Thọ)
Quyết định 301/QĐ-ĐHLN-TCCB, Quy định về Tiêu chuẩn năng lực và phẩm chất đạo đức trong các hoạt động KH&CN
Quyết định 300/QĐ-ĐHLN-TCCB, Quy định về Cuộc thi khởi nghiệp Lâm nghiệp của Trường ĐHLN
Quyết định 299/QĐ-ĐHLN-TCCB, Quy định về HĐKH sinh viên của Trường ĐHLN
Quyết định 298/QĐ-ĐHLN-TCCB, Quy định về NCKH đối với giảng viên của Trường ĐHLN
Quyết định 297/QĐ-ĐHLN-TCCB, Quy định về QLHĐ KH&CN cấp Cơ sở của Trường ĐHLN
Thông báo đăng ký, xây dựng đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2019
Hiển thị 1 - 100 of 172 kết quả.
của 2

Tin nổi bật