1. Mục tiêu tổng quát

  Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Trường Đại học Lâm nghiệp đạt trình độ cao, tiên tiến trong lĩnh vực lâm nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản  góp phần vào sự bền vững kinh tế - xã hội của đất nước; Phát triển KH&CN và Đổi mới sáng tạo  phù hợp với cuộc cách mạng 4.0 trong lĩnh vực Lâm nghiệp và phát triển góp phần tích cực thực hiện thành công Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng Định hướng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2030  gồm 6 lĩnh vực: (i) Lâm nghiệp và Phát triển bền vững; (ii) Công nghiệp chế biến; (iii) Môi trường và Biến đổi khí hậu; (iv) Nông nghiệp và Công nghệ sinh học; (v) Kinh tế, chính sách; (vi) Công nghệ cao, chuyển đổi số.

- Phát triển một số lĩnh vực khoa học công nghệ ưu tiên và là thế mạnh của Nhà trường, phù hợp với Chiến lược phát triển lâm nghiệp và chương trình, đề án KHCN các cấp, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, góp phần giải quyết tốt những vấn đề trọng tâm của ngành và của các địa phương. Xây dựng triển khai 04 nhóm lĩnh vực nghiên cứu chính (i) Lâm sinh, Giống và Công nghệ sinh học; (ii) Công nghệ chế biến Lâm sản; (iii) Kinh tế và Chính sách; (iv) Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

- Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động nâng cao chuỗi giá trị sản xuất lâm nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao về kiến thức và thực tiễn đáp ứng yêu cầu của  ngành Lâm nghiệp và phát triển nông thôn

- Phát triển KHCN phù hợp với cuộc cách mạng 4.0 trong lĩnh vực Lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

- Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu - đào tạo - sản xuất. Số lượng các đề tài, dự án/công trình/dịch vụ KHCN tăng ít nhất 10%/năm, đóng góp tích cực cho công tác đào tạo và bổ sung nguồn thu cho tiến trình tự chủ của Nhà trường;

- Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của Nhà trường trên các mặt: năng lực và trình độ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất cho phát triển khoa học và công nghệ, dịch vụ và thông tin khoa học - công nghệ và xuất bản ấn phẩm khoa học công nghệ: tỷ lệ xuất bản các ấn phẩm khoa học trong nước và quốc tế, đảm bảo số lượng công bố quốc tế tăng trung bình 10%/năm; Số lượng đơn đăng ký  sở hữu trí tuệ tăng trung bình 10 - 15%/năm. Đến năm 2025, đạt tỷ lệ kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) được ứng dụng vào thực tiễn/tổng số nhiệm vụ thực hiện đạt trên 90% và đạt trên 95% vào năm 2030. Đến năm 2030, có ít nhất 60% kết quả nghiên cứu được công nhận tiến bộ kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất, trong đó khoảng 10% kết quả nghiên cứu được đăng ký bản quyền sáng tạo, sở hữu trí tuệ hoặc giải pháp hữu ích;

Định hướng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2022 - 2023 tại đây


Chia sẻ