Mẫu Đề tài NCKH sinh viên

22 tháng 5, 2014

1. Mẫu đăng ký Đề tài NCKH sinh viên

2. Mẫu đề cương Đề tài NCKH sinh viên

3. Mẫu bảng tổng hợp Đề tài NCKHSV của Hội đồng Khoa/Viện

4. Mẫu báo cáo đầy đủ Đề tài NCKH sinh viên

5. Mẫu tóm tắt Đề tài NCKH sinh viên

6. Mẫu đề xuất Hội đồng và tiểu ban nghiệm thu

7. Mẫu phiếu nghiệm thu Đề tài NCKH sinh viên

8. Biên bản nghiệm thu Đề tài NCKH sinh viên

9. Mẫu nhận xét phản biện Đề tài NCKH sinh viên

10. Mẫu Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa/Viện xét chọn Đề tài dự thi các cấp

11. Mẫu bảng tổng hợp Đề tài NCKH sinh viên hoàn thành

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật