Thông báo đề xuất nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực lâm nghiệp năm 2022

31 tháng 3, 2021

Tệp đính kèm:

1. Biểu mẫu 1. Danh mục đề xuất kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2022

2. Biểu mẫu 2. Phiếu đề xuất xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

3. Biểu mẫu 3. Phiếu đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

4. Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 Quy định về việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dụng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Các biểu mẫu của thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT


Chia sẻ

Tin nổi bật