Thông báo triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Tình/Thành phố và Hợp đồng dịch vụ tư vấn KHCN Quý IV năm 2023

26 tháng 10, 2023

Phụ lục có trong file đính kèm: 

1. B10.BCĐK-NVMT

2. BCTĐ-ĐỀ TÀI CẤP TỈNH

3. BCTĐ-DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG

4. BCTĐ_HDDVTV

5. MẪU A-1-BCĐK-CẤP QUỐC GIA

6. MẪU B10_BCDK

7. MẪU B15_BCĐK_CẤP BỘ

8. MẪU NCCB06_NAFOSTED


Chia sẻ

Tin nổi bật