Mẫu biểu cung cấp thông tin hoạt động Khoa học và Công nghệ

6 tháng 3, 2018

1. Mẫu 1. Lý lịch khoa học

2. Mẫu 2. Kê khai bài báo, ấn phẩm, báo cáo khoa học

3. Mẫu 3. Thông tin nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước

4. Mẫu 4. Cơ sở dữ liệu Đơn vị


Chia sẻ