Tổng hợp tính giờ NCKH năm học 2021 - 2022 (lần 2)

Tệp đính kèm: Mẫu 01 - Đơn xác nhận hoàn thành khối lượng công việc

Tệp đính kèm: Mẫu 02 - Đơn xin xác nhận chuyển đổi giờ NCKH sang giờ giảng dạy


Chia sẻ

Tin nổi bật