Tệp đính kèm:

1. Danh mục và Phiếu đề xuất nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản năm 2023

2. Công văn số 08/CV-TH ngày 24/01/2022 về việc đề xuất nhiệm vụ, dự án BVMT, dự án ĐTCB năm 2023

3. Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021 Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản

4. Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường


Chia sẻ

Tin nổi bật