Thông báo giao nhiệm vụ thực hiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2020, 05 năm 2016-2020

29 tháng 4, 2020

Tệp đính kèm:

1. Phụ lục 1. Biểu TK1-1 Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 5 năm 2016-2020

2. Phụ lục 1. Biểu TK1-2 Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ nổi bật 5 năm 2016-2020

3. Phụ lục 1. Biểu TK1-3 Kết quả của chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia 5 năm 2016-2020

4. Phụ lục 1. Biểu TK1-4 NHân lực và tổ chức khoa học và công nghệ

5. Phục lục 1. Biểu TK1-5 Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2020 và 5 năm 2016-2020

6. Phụ lục 1. Biểu TK1-6 Kết quả triển khai thực hiện cơ chế khoán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ 5 năm 2016-2020

7. Phụ lục 2. Thông tin về khoa học và công nghệ 5 năm 2016-2020

8. Công văn số 2477/BNN-KHCN ngày 9/4/2020 về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kết hoạch khoa học và công nghệ năm 2020, 5 năm 2016-2020


Chia sẻ

Tin nổi bật