Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2021

7 tháng 2, 2020

Tệp đính kèm:

1. Mẫu 01. Phiếu đề xuất đặt hàng đề tài, dự án, đề tài tiềm năng cấp Bộ

2. Mẫu 02. Danh mục đề xuất đặt hàng đề tài, dự án, đề tài tiềm năng

3. Công văn 700/BNN-KHCN đề xuất nhiệm vụ NCKH năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

4. Quyết định 3112/QĐ-BNN-KHCN kế hoạch thực hiện Nghị quyết Ban cán sự Đảng

5. Quyết định 5171/QĐ-BNN-KHCN kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ


Chia sẻ

Tin nổi bật