Thông báo triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Tỉnh/Thành phố và Hợp đồng dịch vụ tư vấn KHCN Quý IV năm 2019

31 tháng 10, 2019

Tệp đính kèm:

Thông báo số 2302/TB-ĐHLN-KHCN ngày 25/10/2019

Mẫu B10 Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ Môi trường

Mẫu B13 Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài, dự án SXTN

Mẫu BCĐK Báo cáo tiến độ dự án phát triển lâm nghiệp bền vững

Mẫu A-1 Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ

Mẫu NCCB06 Báo cáo tình hình thực hiện đề tài Nafosted

Mẫu báo cáo tiến độ Hợp đồng dịch vụ tư vấn

Phụ lục 03 Báo cáo phục vụ kiểm tra hiện Trường


Chia sẻ

Tin nổi bật