Thông báo Đăng ký, thúc đẩy quảng bá, giới thiệu và chuyển giao công nghệ

15 tháng 7, 2021

Tệp đính kèm:

1. Phụ lục 1. Giới thiệu sản phẩm Khoa học và Công nghệ

2. Phụ lục 2. Danh sách sản phẩm khoa học và công nghệ


Chia sẻ

Tin nổi bật