Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Hoà Bình năm 2022

12 tháng 4, 2021

Tệp đính kèm

1. Thông báo số 12/TB-SKHCN ngày 08/3/2021 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022

2. Mẫu phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh Hoà Bình


Chia sẻ

Tin nổi bật