Thông báo về việc thống kê giờ khoa học năm học 2017 - 2018

31 tháng 5, 2018

Thông tin chi tiết trong tài liệu:

1. Phụ lục I. Yêu cầu minh chứng kê khai giờ quy đổi các hoạt động khoa học công nghệ của giảng viên

2. Phụ lục II. Bảng tổng hợp tính giờ nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018

3. Phụ biểu 5. Định mức giờ NCKH theo loại công chức, theo ngạch, theo chức danh

4. Phụ biểu 6. Quy đổi giờ quy chuẩn cho các hoạt động KHCN


Chia sẻ

Tin nổi bật