Thông báo về việc phân công nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2020, định hướng phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2030

27 tháng 10, 2020

Tệp đính kèm:

1. Thông báo 1924/TB-ĐHLN-KHCN về việc phân công nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2013-2020, định hướng phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2030

2. Đề cương báo cáo

3. Quyết định 3246/QĐ-BNN-KHCN về việc Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013-2020

4.  Công văn số 7174/BNN-KHCN ngày 15/10/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2013 - 2020, định hướng phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2030

5. Định hướng khoa học công nghệ Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2017 - 2025

6. Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2013-2020, định hướng phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2030


Chia sẻ

Tin nổi bật