Tiêu đề
Làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Thái Nguyên
Quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu của Đề tài/Dự án KHCN
Quyết định giao Nhiệm vụ đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở năm 2017
Thông báo đề xuất chương trình Tây Nguyên 2017_2018
Danh mục nhiệm vụ cấp Cơ sở thực hiện từ năm 2012 - 2016
Quy chế quản lý các hoạt động KH&CN Trường Đại học Lâm nghiệp
Thủ tục đăng ký sáng chế
Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả
Hội đồng thẩm định đề cương nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2017
Thông báo đăng ký, xây dựng đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở 2017
Đề xuất dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi
Thông tin Chương trình KHCN 2017 của Bộ KH&CN
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN 2018_sở KHCN Hà Hội
Thông tư của Bộ KH&CN-Quy định về quỹ gen
Thông tư 11/2014/TT-BKHCN (đánh giá nghiệm thu đề tài)
Thông tư 10/2014/TT-BKHCN (Kèm theo mẫu)
Thông tư số 27/2015-TTLT-BKHCN-BTC
Kết quả thống kê giờ các hoạt động KH&CN năm học 2015-2016
Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh thực hiện năm 2017
Nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensis D. Don) để sản xuất cấu kiện xây dựng nhà nông thôn
Quyết định và Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2015
Thông báo xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường năm 2017
Hội nghị nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện dự án
Danh mục Đề tài/Nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2015
Danh mục Đề tài/Nhiệm vụ cấp cơ sở hoàn thành năm 2014
Thông báo về việc viết đề xuất nhiệm vụ KHCN tại tỉnh Đắk Lắk
Kết quả thống kê giờ các hoạt động KH&CN năm học 2014-2015
Kết quả thống kê giờ các hoạt động KH&CN năm học 2013-2014
Kết quả thống kê giờ các hoạt động KH&CN năm học 2012-2013
Kết quả thống kê giờ các hoạt động KH&CN năm học 2011-2012
Thông báo kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện và nghiệm thu tổng kết các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ năm 2015
Thông báo về việc viết đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu KHCN tại tỉnh Hà Giang
Thông báo về việc báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2014 và Kiểm tra tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2015
Mẫu biểu đề tài cấp Cơ sở
Danh sách Đề tài/Nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở từ năm 2001-2013
Danh sách đề tài thuộc nhiệm vụ Nghiên cứu Đặc thù cấp Bộ từ năm 2005-2013
Danh sách đề tài cấp Bộ thực hiện đến năm 2015
Quyết định giao chủ trì đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2014

Tin nổi bật