Tiêu đề
Thông báo về việc công bố kết quả thống kê giờ Nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc kết quả thống kê giờ NCKH năm học 2018 - 2019 (lần 2)
Thông báo về việc thống kế giờ khoa học năm học 2018 - 2019 (lần 1)
Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở
Lai Châu: tiềm năng phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học đối với Trường Đại học Lâm nghiệp
Trường Đại học Lâm nghiệp làm việc với Chi cục Kiểm lâm và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lai Châu
Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội năm 2020
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường năm 2020
Hướng dẫn đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 (Tỉnh Phú Thọ)
Quyết định 301/QĐ-ĐHLN-TCCB, Quy định về Tiêu chuẩn năng lực và phẩm chất đạo đức trong các hoạt động KH&CN
Quyết định 300/QĐ-ĐHLN-TCCB, Quy định về Cuộc thi khởi nghiệp Lâm nghiệp của Trường ĐHLN
Quyết định 299/QĐ-ĐHLN-TCCB, Quy định về HĐKH sinh viên của Trường ĐHLN
Quyết định 298/QĐ-ĐHLN-TCCB, Quy định về NCKH đối với giảng viên của Trường ĐHLN
Quyết định 297/QĐ-ĐHLN-TCCB, Quy định về QLHĐ KH&CN cấp Cơ sở của Trường ĐHLN
Quyết định 296/QĐ-ĐHLN-TCCB, Quy định về HĐ Sở hữu trí tuệ của Trường ĐHLN
Thông báo đăng ký, xây dựng đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2019
Đoàn công tác Trường Đại học Lâm nghiệp làm việc với UBND tỉnh Nghệ An
Thông báo kiểm tra, nghiệm thu kế hoạch và nghiệm thu tổng kết các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ và Hợp đồng dịch vụ tư vấn KHCN năm 2018
Thông báo về việc góp ý sửa đổi và bổ sung Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn năng lực và Phẩm chất đạo đức trong các hoạt động Khoa học công nghệ của Trường Đại học Lâm nghiệp
Quyết định 37/2018/QĐ-TTg Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giao sư, phó giáo sư
Thông báo Góp ý sửa đổi và bổ sung Dự thảo Quy chế Quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ
Thông báo về việc mời tham dự Chuỗi hội thảo tập huấn hỗ trợ nghiên cứu và công bố quốc tế
Thông tư 01/2018/TT-BKHCN Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
Thông tư 63/2018/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý sử dụng tài sản được tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vống nhà nước
Đoàn công tác Trường Đại học Lâm nghiệp làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị
UBND tỉnh Quảng Trị và Trường Đại học Lâm nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác
Thông báo kiểm tra việc thực hiện kế hoạch các nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở năm 2018
Thông báo về việc tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước (Đề án 2395)
Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở năm 2018
Đoàn công tác Trường Đại học làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
Thông báo về việc công bố kết quả thống kế giờ Nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018
Thông báo số 2 về việc kết quả thống kê giờ Nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018
Thông báo báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2017 và Kiểm tra tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2018
Thông báo về việc thống kê giờ khoa học năm học 2017 - 2018
Thông tư 13/2016/TT-BKHCN Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
Thông tư 37/2014/TT-BKHCN Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ
Thông báo đề xuất kế hoạch, kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia năng suất chất lượng
Danh sách Nhiệm vụ/Đề tài/Dự án KH&CN cấp Tỉnh/Thành phố từ năm 2012 đến nay
Danh sách nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở từ năm 2012 đến nay
Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông
Thông tư 10/2017/TT-BKHCN Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Thông tư 14/2014/TT-BKHCN Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa hcoj và công nghệ
Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
Quyết định thành lập Hội đồng KH&CN thẩm định đề cương nhiệm vụ cấp Cơ sở năm 2018
Nghị định 11/2014/NĐ-CP Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
Danh sách Nhiệm vụ/Đề tài/Dự án KH&CN cấp Quốc gia từ năm 2012 đến nay
Danh sách Nhiệm vụ/Đề tài/Dự án KH&CN cấp Bộ từ năm 2012 đến nay
Luật Khoa học và Công nghệ
Thông báo cung cấp thông tin hoạt động Khoa học và Công nghệ
Thông báo đăng ký, xây dựng đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2018
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường năm 2019
Thông báo xây dựng kế hoạch KHCN Công nghệ cao 2019
Quyết định 1665/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
Thông tư 08/2017/TT-BKHCN Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Thái Nguyên
Quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu của Đề tài/Dự án KHCN
Quyết định giao Nhiệm vụ đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở năm 2017
Thông báo đề xuất chương trình Tây Nguyên 2017_2018
Quyết định 3456/QĐ-ĐHLN-KHCN, Quy chế quản lý các hoạt động KH&CN Trường Đại học Lâm nghiệp
Thủ tục đăng ký sáng chế
Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả
Hội đồng thẩm định đề cương nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2017
Thông báo đăng ký, xây dựng đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở 2017
Đề xuất dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi
Thông tin Chương trình KHCN 2017 của Bộ KH&CN
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN 2018_sở KHCN Hà Hội
Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT ban hành quy chế xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"
Thông tư của Bộ KH&CN-Quy định về quỹ gen
Thông tư 11/2014/TT-BKHCN Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dựng ngân sách nhà nước
Thông tư số 27/2015-TTLT-BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nhước
Kết quả thống kê giờ các hoạt động KH&CN năm học 2015-2016
Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh thực hiện năm 2017
Nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensis D. Don) để sản xuất cấu kiện xây dựng nhà nông thôn
Thông tư 04/2015/TT-BKHCN Quy định về kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trongquas trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghẹ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nưcos
Quyết định và Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2015
Thông báo xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường năm 2017
Hội nghị nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện dự án
Danh mục Đề tài/Nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2015
Danh mục Đề tài/Nhiệm vụ cấp cơ sở hoàn thành năm 2014
Thông báo về việc viết đề xuất nhiệm vụ KHCN tại tỉnh Đắk Lắk
Kết quả thống kê giờ các hoạt động KH&CN năm học 2014-2015
Kết quả thống kê giờ các hoạt động KH&CN năm học 2013-2014
Kết quả thống kê giờ các hoạt động KH&CN năm học 2012-2013
Kết quả thống kê giờ các hoạt động KH&CN năm học 2011-2012
Thông báo kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện và nghiệm thu tổng kết các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ năm 2015
Thông báo về việc viết đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu KHCN tại tỉnh Hà Giang
Thông báo về việc báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2014 và Kiểm tra tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2015
Thông tư 15/2014/TT-BKHCN Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sử hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Danh sách Đề tài/Nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở từ năm 2001-2013
Danh sách đề tài thuộc nhiệm vụ Nghiên cứu Đặc thù cấp Bộ từ năm 2005-2013
Quyết định giao chủ trì đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2014

Tin nổi bật