Thông báo báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2017 và Kiểm tra tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2018

31 tháng 5, 2018

 

Thông tin chi tiết trong tài liệu:

1. Phụ lục kèm thông báo

2. Mẫu báo cáo định kỳ


Chia sẻ