Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường năm 2020

11 tháng 3, 2019

Thông tin chi tiết xem tại đây no

Phụ lục kèm theo thông báo đặt hàng nhiệm vụ


Chia sẻ