Thông báo khoá đào tạo trực tuyến Tổng quan về Sở hữu trí tuệ năm 2024

19 tháng 4, 2024

- Cách thức đăng ký khóa đào tạo chi tiết tại: https://ipvietnam.gov.vn/vi_VN/web/guest/thong-bao/-/asset_publisher/bHEp9KzHjHwY/content/thong-bao-mo-khoa-ao-tao-truc-tuyen-tong-quan-ve-so-huu-tri-tue-nam-2024-ot-1-;

- Thông tin chi tiết liên hệ tại: https://www.facebook.com/IPeleaning/


Chia sẻ

Tin nổi bật