Thông tư 63/2018/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý sử dụng tài sản được tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vống nhà nước

3 tháng 10, 2018

 TẢI THÔNG TƯ TẠI ĐÂYno


Chia sẻ

Tin nổi bật