Thông báo đăng ký đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2021

25 tháng 9, 2020

Tệp đính kèm

1. Mẫu 01. Phiếu đăng ký nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở

2. Mẫu 02. Bảng tổng hợp xét chọn nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở

3. Mẫu 3. Thuyết minh nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở


Chia sẻ

Tin nổi bật