Thông báo đăng ký đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2022

21 tháng 10, 2021

Tệp đính kèm:

1. Mẫu 01 Phiếu đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở

2. Mẫu 02 Bảng tổng hợp xét chọn nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở

3. Mẫu 03. Thuyết minh nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở


Chia sẻ

Tin nổi bật