Thông báo số 2 về việc kết quả thống kê giờ Nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018

19 tháng 6, 2018

Thông tin chi tiết trong tài liệu:

1. Phụ lục I. Bảng tổng hợp tính giờ NCKH năm học 2017 - 2018

2. Phụ biểu V. Định mức giờ NCKH theo loại công chức, theo ngạch, theo chức danh

3. Phụ biểu VI. Quy đổi giờ quy chuẩn cho các hoạt động KHCN

4. Phụ biểu VIII. Định mức miễn giảm một số giờ chuẩn theo khối lượng giảng dạy


Chia sẻ

Tin nổi bật