Thông báo về việc thống kê giờ nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022 (lần 1)

11 tháng 7, 2022

Tổng hợp kết quả Nghiên cứu Khoa học (lần 1)

Tệp đính kèm: Mẫu 01 - Đơn xác nhận hoàn thành nhiệm vụ

Tệp đính kèm: Mẫu 02 - Đơn xin xác nhận chuyển đổi giờ NCKH sang giờ giảng dạy


Chia sẻ

Tin nổi bật