Thông báo về việc thống kê giờ nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021 (lần 1)

9 tháng 6, 2021

Tệp đính kèm:

1. Thông báo số 1011/TB-ĐHLN-KHCN ngày 04/6/2021 về việc thống kê giờ nghiên cứu khoa học năm 2020 - 2021 (lần 1)

2. Mẫu 01. Xác nhận hoàn thành khối lượng công việc

3. Mẫu 02. Giấy xác nhận chuyển đổi giờ NCKH sang giờ giảng dạy


Chia sẻ

Tin nổi bật