Thông báo tổ chức Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Lâm nghiệp và Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp năm học 2019 - 2020

1 tháng 10, 2020

Tệp đính kèm:

1. Thông báo số 1773/TB-ĐHLN-KHCN ngày 28/9/2020 về việc Tổ chức Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Lâm nghiệp và Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp năm học 2019 - 2020


Chia sẻ

Tin nổi bật