Thông báo về việc đề xuất Đề tài, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

21 tháng 8, 2020

Tệp đính kèm:

1.  Công văn số 5270/BNN-VPĐP ngày 07/8/2020 về việc hướng dẫn lập kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021 (nguồn vốn sự nghiệp)

2. Mẫu 01. Phiếu đề xuất đặt hàng

3. Mẫu 02. Danh mục đề xuất đặt hàng


Chia sẻ

Tin nổi bật