Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 -2019

8 tháng 11, 2019
Kỷ yếu "Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 - 2019", giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh/Thành phố, các dự án tư vấn chuyển giao công nghệ thuộc 06 lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm của Nhà trường gồm Giống và Công nghệ sinh học, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Công nghiệp rừng và Chế biến lâm sản, Kinh tế chính sách.

Kỷ yếu "Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 - 2019"


Chia sẻ

Tin nổi bật