Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT, Ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ danh cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

25 tháng 11, 2020

Thông tư tại đây no

Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT, ngày 11 tháng 11 năm 2020 ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học


Chia sẻ

Tin nổi bật