Đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia Chương trình KC.07/21-30

12 tháng 4, 2023

Văn bản kèm theo

1. Công văn số 938/BKHCN-KHTC ngày 06/4/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc Hướng dẫn bổ sung kế hoạch KH, CN&ĐMST đến năm 2025; xây dựng kế hoạch KH, CN&ĐMST và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024

2. Hướng dẫn chi tiết Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia KC07/21-30

3. Quyết định số 1252/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm thuỷ sản và cơ giới hoá trong nông nghiệp", mã số: KC.07/21-30

4. Thuyết minh tổng quát chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2021-2030, Mẫ số: KC/21-30

5. Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN

6. Thong tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN

7. Mẫu đề xuất


Chia sẻ

Tin nổi bật