Tệp đính kèm:

1. Công văn số 482/VTQG-VP ngày 25/8/2020 về việc đề xuất nhiệm vụ thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực quản lý viễn thám" thuộc "Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040"

2. Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ/dự án


Chia sẻ

Tin nổi bật