Tệp đính kèm:

1. Mẫu Danh mục đề xuất nhiệm vụ Khuyến nông trung ương

2. Công văn số 2630/BNN-KN ngày 16/4/2020 về việc đề xuất danh mục dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2021-2023


Chia sẻ

Tin nổi bật