Tệp đính kèm:

1. Công văn số 376/TCLN-KH&HTQT ngày 25/3/3020 về việc đề xuất kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực lâm nghiệp năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

2. Biểu 01. Phiếu đề xuất xây dựng tiêu chuẩn Quốc gia

3. Biểu 02. Phiếu đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

4. Biểu 03. Tổng hợp danh sách tiêu chuẩn Quốc gia


Chia sẻ

Tin nổi bật