Kỷ yếu "Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 - 2019", giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh/Thành phố, các dự án tư vấn...

Kỷ yếu "Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 - 2019"


Chia sẻ

Tin nổi bật