Tệp đính kèm:

1. Thông báo số 634/BNN-KHCN ngày 07/02/2023 của Bộ trưởng về việc thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Đề án CNSH

2. Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030


Chia sẻ

Tin nổi bật