Tệp đính kèm:

1. Nhiệm vụ KH&CN thuộc Quỹ Nafosted 

2. Nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

3. Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia

4. Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

5. Nhiệm vụ môi trường 

6. Hợp đồng dịch vụ tư vấn KHCN

7. Báo cáo kiểm tra hiện trường


Chia sẻ

Tin nổi bật