Tệp đính kèm:

1. Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013-2020

2. Dự thảo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030

3. Mẫu góp ý


Chia sẻ

Tin nổi bật