Tệp đính kèm

1. Công văn số 810/SKHCN-KHTC ngày 20/5/2021 về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2022

2. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Thành phố


Chia sẻ

Tin nổi bật