Tệp đính kèm:

1. Phụ lục kèm theo Thông báo số 674/TB-ĐHLN-KHCN ngày 23/4/2021 về việc phân công nhiệm vụ báo cáo kết quả khoa học và công nghệ phục vụ Hội thảo Chiến lược phát triển KH&CN ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2013 - 2020

2. Công văn số 2094/BNN-KHCN ngày 09/4/2021 về việc xây dựng báo cáo kết quả KHCN của đơn vị phục vụ Hội thảo Chiến lược phát triển KH&CN ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2013 - 2020

3. Danh sách nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ kết thúc giai đoạn 2013 - 2020


Chia sẻ

Tin nổi bật