Tệp đính kèm:

1. Mẫu tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ Bảo vệ môi trường năm 2021 và năm 2022

2. Công văn số 109/BNN-KHCN về việc hướng dẫn xây dựng các dự án nhiệm vụ bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 và năm 2022

3. Công văn số 6252/BTNMT-KHTC về việc xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệm bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2022

4. Công văn số 2360/BTNMT-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành

5. Công văn số 7025/BTNMT-KHTC về việc xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021


Chia sẻ

Tin nổi bật