Thông báo tổ chức Hội thảo "Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành lâm nghiệp: Thành tựu và định hướng phát triển"

21 tháng 5, 2020

Tệp đính kèm:

1. Chương trình Hội thảo

2. Phụ lục 01. Phân công nhiệm vụ cho các Phòng, Ban, Trung tâm, Đoàn thanh niên

3. Phụ lục 02. Số lượng cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự hội thảo

4. Phụ lục 03. Phân công nhiệm vụ cho các Khoa/Viện, Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN

5. Danh sách nhiệm vụ KH&CN từ năm 2015 đến 2020 tham gia triển lãm

6. Mẫu 01. Danh mục sản phẩm đăng ký tham gia triển lãm

7. Danh mục poster


Chia sẻ

Tin nổi bật