Kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN 6 tháng đầu năm 2020

23 tháng 6, 2020

Tệp đính kèm:

1. Đề tài, dự án cấp Quốc gia: theo mẫu A-1-BCĐK

2. Đề tài thuộc quỹ Nafosted: theo mẫu NCCB06

3. Đề tài, dự án cấp Bộ: theo mẫu B13.BCĐK-BNN

4. Nghiệm vụ Bảo vệ môi trường cấp Bộ: theo mẫu B10.BCĐK-NVMT

 


Chia sẻ