Thông báo triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Tỉnh/Thành phố và Hợp đồng dịch vụ tư vấn KHCN Quý IV năm 2020

25 tháng 11, 2020

Tệp đính kèm

1. Mẫu B10. BCĐK-NVMT Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ môi trường

2. Mẫu A-1-BCĐK Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ

3. Mẫu B13-BCĐK Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài , dự án SXTN

4. Mẫu Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

5. Mẫu NCCB06 Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài

6. Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án thuộc Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững

7. Phụ lục 03. Báo cáo phục vụ kiểm tra hiện trường


Chia sẻ