Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN và báo cáo kết quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2023

17 tháng 5, 2023

 File đính kèm: 

1. Phụ lục kèm theo thông báo

2. Mẫu báo cáo tiến độ các cấp


Chia sẻ