Thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc "Đề án Phát triển sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030"

20 tháng 2, 2023

Tệp đính kèm:

1. Thông báo số 634/BNN-KHCN ngày 07/02/2023 của Bộ trưởng về việc thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Đề án CNSH

2. Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030


Chia sẻ