Thông báo Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 - 2021

14 tháng 3, 2021

Tệp đính kèm

1. Mẫu 01. Danh sách Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH Sinh viên năm học 2020 - 2021

2. Mẫu 02. Tóm tắt Đề tài in khổ A0

3. Mẫu 03. Tóm tắt kết quả Đề tài NCKH Sinh viên

4. Mẫu 04. Báo cáo kết quả Đề tài NCKH Sinh viên


Chia sẻ