Tệp đính kèm:

1. Dự thảo Tờ trình Thủ tưởng

2. Dự thảo Thuyết minh Đề án

3. Mẫu góp ý cho dự thảo đề án


Chia sẻ

Tin nổi bật