Thông báo cung cấp thông tin hoạt động Khoa học và Công nghệ

6 tháng 3, 2018

 

Tải mẫu biểu cung cấp thông tin Khoa học và Công nghê

1. Mẫu 1. Lý lịch khoa học

2. Mẫu 2. Kê khai bài báo, ấn phẩm, báo cáo khoa học

3. Mẫu 3. Thông tin nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước

4. Mẫu 4. Cơ sở dữ liệu Đơn vị


Chia sẻ

Tin nổi bật