Mẫu biểu đề tài cấp Cơ sở

22 tháng 5, 2014

1a. Mau dang ky nhiem vu cap Co so​

1b. Mau dang ky nhiem vu dat hang cap Co so

2. Bang tong hop xet chon nhiem vu cap Co so

3. Mau de cuong nhiem vu NCKH cap Co so

4. Bien ban tham dinh de cuong  nhiem vu NCKH cap Co so

5. Phieu danh gia tham dinh de cuong  nhiem vu cap Co so

6. Mau bien ban nghiem thu nhiem vu KHCN cap Co so

7. Phieu Danh gia, nghiem thu  nhiem vu NCKH cap Co so

8. Phieu nhan xet phan bien nhiem vu cap Co so

9. Mau bao cao  nhiem vu cap Co so

10. Mau tom tat  nhiem vu cap Co so

 


Chia sẻ